ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2017 នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទីបីថ្មី។

ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2017 នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទីបីថ្មី។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ខែកក្កដា-១០-២០១៩