VIV QINGDAO 2019 - Şandong E, ajaýyp S2-D004

E.FINE

 

“SHANDONG E.FINE PHARMACY CO., LTD” 19-21-nji sentýabr aralygynda “VIV Qingdao” sergisine gatnaşar.

Çadyr No: S2-004, Çadyrymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

VIV doňuzlaryň geljekki genetiki ösüşi üçin iň täze tehnologiýany we amaly çözgütleri görkezmek üçin ekran meýdançasyny gurar.(Surat çeşmesi: VIV Qingdao 2019)

Bu sergi 2019-njy ýylda 600 sergä gatnaşar we 30-dan gowrak syýahatçynyň, şol sanda 200-den gowrak pudak ýolbaşçysynyň gatnaşmagyna garaşylýar.Hytaýyň senagatyny seljerýän 20-ä golaý halkara seminar, şeýle hem global maldarçylykdaky häzirki meseleler üçin iň oňat çözgütler iýmit-iýmit sergisi düşünjesini hasam ösdürer.

Guramaçy, professional myhmanlar üçin onlaýn hasaba alynmagyň açykdygyny habar berdi.Halkara myhmanlar VIV Çingdaonyň resmi web sahypasy www.vivchina.nl arkaly hasaba durup bilerler.Guramaçy, hytaý hasaba alyş sahypasynyň serginiň resmi Wechat hasabynda: VIVworldwide hem bardygyny aýtdy.

VIV ingingdao deslapky hasaba alyş ulgamy hytaý halky üçin 18-nji maýda açyldy.Guramaçy, bu pursatda “VIV Qingdao 2019” -da üstünlikli hasaba alnan 1000-den gowrak myhmany özüne çeken özboluşly marketing kampaniýasy “Panda-Pepsi-Present” başlady.

2019-njy ýylda sergä gatnaşyjylaryň we hünärmen alyjylaryň iş isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin VIV Qingdao ýörite Hosted Alyjy programmasyny hödürlär.Eýran, Wýetnam, Günorta Koreýa, Gazagystan, Hindistan we başgalar ýaly dürli ýurtlardan gelen arzalar eýýäm serginiň guramaçysyna ýetdi.

Şol bir wagtyň özünde, maý aýyndan bäri VIV global alyjylary çagyryp başlady.Bu maksatnama uly satyn alyş meýilnamalary bolan we iri ekerançylyk fermalarynda, iýmit zawodlarynda, soýulýan ýerlerde, azyk gaýtadan işleýän senagatda, paýlaýyş kärhanalarynda we ş.m. işleýän hünärmenler we karar berýänler üçin açykdyr. Üstünlikli ulanylansoň, VIV ingingdao ýaşaýyş jaýy we ýerinde dynç almak ýaly ýörite hyzmatlary berer. .

VIV we GPGS 16-njy maýda Global Doňuz Genetik Ösüş Forumynda (GPGS) garşy alýan kokteýlde strategiki hyzmatdaşlygyny yglan etdiler.VIV, GPGS bilen bilelikde VIV Qingdao 2019-da Global Doňuz Genetik Ösüş meýdançasyny gurar.

Bu sebit doňuzlaryň geljekde genetiki ösüşi üçin iň täze tehnologiýalary we amaly çözgütleri görkezer.Tejribe paýlaşmak we maglumat alyşmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden hünärmen hünärmenler we doňuz ösdürip ýetişdirýän öňdebaryjy kompaniýalar çagyrylar.

Cooperl ösüş merkezi, Topigs, Hypor, Genesus, Danbred, NSR, PIC ýaly daşary ýurtlarda doňuz ösdürip ýetişdirýän kompaniýalar we Gollandiýanyň Agro we Azyk Tehnologiýa Merkezi (NAFTC), Fransuz Doňuz Akademiýasy, Huanshan Topary, Siçuan Oba hojalyk Uniwersiteti, Täze Umyt Topary, Hytaý Oba Uniwersiteti, Wens, Henan Jing Wang, TQLS Topary, COFCO, Çengdu Wangjiang, Şafer Genetikasy, Pekin Witşre, Şanxi Şiýang Topary häzirki döwürde tehniki üstünlikleri paýlaşmak we doňuz genetikasynyň geljekki ösüşini ara alyp maslahatlaşmak üçin GPGS 2019-a ýygnandylar.

“VIV Qingdao 2019”, “InnovAction” kampaniýasy, haýwanlaryň hal-ýagdaýyny goramak düşünjesi, ýerdäki ussahanalar we ş.m. ýaly Global Doňuz Genetik Ösüş meýdançasyna goşmaça has köp mazmun we gyzykly çäreleri hödürlär Hytaýda we Aziýada pudagyň geljekdäki ösüşi üçin bilimler we çözgütler.


Iş wagty: Iýul-29-2019